Wörter mit V am Ende

 • relativ
 • aktiv
 • positiv
 • intensiv
 • Motiv
 • massiv
 • negativ
 • attraktiv
 • Archiv
 • Tel Aviv
 • brav
 • effektiv
 • aggressiv
 • abduktiv
 • abendaktiv